กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร 056 - 411578 , 056 - 411639 , 056 - 411876 ต่อ 11