url and counting visits

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการ

โครงการ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "สพป.ชัยนาท เกมส์"

ประจำปี 2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดชัยนาท

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตป ปะจำปงบประมาณ 2562 

1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตรวมปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562

โครการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการเรียนรู้ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท

ติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดท่า

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายยศกร การภักดี 

ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง

 

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 9- 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค

รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 16- 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561

ช่วยเหลือนักเรียนบ้านเด็กไฟไหม

ด.ช. ปุญญพัฒน์ แซ่เฮง

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี 5-7 ก.ย. 61

โครงการบ้านนี้มีรัก

กิจกรรมมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล ในสถานศึกษา

 

ประเมินโครงการอาหารกลางวัน

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท 15-16 มิ.ย.61

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

 

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67

แผนที่ สพป.ชัยนาท

ประกาศข่าวฯ

 

* ค่ายลูกเสือและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

*หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลืิอกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

* คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ประจำปี 2559

* คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ประจำปี 2562 (ล่าสุด)

* ทำเนียบรุ่น การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค

* คู่มือและแบบประเมินนักเรียน 

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถม

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับประถมและมัธยม

* ขั้นตอนการคัดเลือกฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

* ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน

แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

 

* เกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

* แบบประเมินห้องเรียนสีขาว 1

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 1และ 2

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 3 ระดับเขตพื้นที่

* การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติด

*ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

* คู่มือ พระราชทาน ก่อนประถม

* คู่มือ พระราชทาน ประถมมัธยมศึกษา

* คู่มือ พระราชทาน นักเรียน

* หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อ

เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

* หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก

ประธานกรรมการและกรรมการ วาร พ.ศ. 2546

* หลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อำนาจการบริหารและการจัดการ

ศึกษา พ.ศ. 2550

* พรบ. การศึกษาภาคบังคับ ๒๕๔๕

* พรบ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 แก้ไขเพิ่มเติม 2553

* พรบ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

* แนวทางการพานร ออกนอกสถานศึกษา และมาตรการเพ่ิมเติม

* มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

* ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

* คู่มือThaiSchoolLunch-07

* ThaiSchoolLunch-07

* ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวันในระบบ

School Lunch System

* คู่มือการลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน

* ระบบสารสนเทศกองทุนฯ

* คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียน

 

*ครูมือการปฏิบัติงาน

ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร