Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและชั่วคราว(ครั้งที่ 2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2)

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา …

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ เก่งอังกฤษ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปพร้อมกรอบ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขนาด 16 x 20 นิ้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กลุ่มอำนวยการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...