Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กลุ่มอำนวยการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 54 โรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเก่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดตามรายการ Shopping List จำนวน 8 โรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะด้าน Stem ศึกษาและด้านวิศวกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมบำรุงพาหนะและขนส่ง ทะเบียน นข 753 ชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและชั่วคราว(ครั้งที่ 2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 2)

ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคา …

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ เก่งอังกฤษ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 96 โรงเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...