Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษา แบบ มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดโพธาราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนวัดโพธาราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดโรงวัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด(12รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนวัดโรงวัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด(12รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านน้าพุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี นักเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนบ้านน้าพุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี นักเรียนประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(ที่จอดรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(ที่จอดรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์พาหนะ ทะเบียน นข 1565 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์พาหนะ ทะเบียน นข 1565 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง