Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการการสืบสานกิจกรรม วันสำคัญ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า(หลอดไฟ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมขยายผล Boot Camp ให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...