วาระ/รายงานการประชุม

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
– วาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563
– ปกวาระฯ
– ปกเอกสารประกอบ
– เอกสารหมายเลข 1 (วาระฯ 3.1.1)
– เอกสารหมายเลข 2 (วาระฯ 3.1.2)
– เอกสารหมายเลข 3 (วาระฯ 3.2.4)
– เอกสารหมายเลข 4 (วาระฯ 3.4.6)
– เอกสารหมายเลข 5 (วาระฯ 3.4.9)
– เอกสารหมายเลข 6-1 (วาระฯ 3.6)
– เอกสารหมายเลข 6-2 (วาระฯ 3.6)
– เอกสารหมายเลข 6-3(วาระฯ 3.6)

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562 ระเบียบวาระที่ 3.3
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.5.2
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.5.2
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.5.3
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.6.3
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.7.2
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.7.1
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.5.1

รายงานการประชุมฯ 1-2562 (สำเนา)
วาระการประชุม 1-2562 (สมบูรณ์)
รายงานการประชุมฯ 3-2561 (สำเนา)