ข้อมูลผู้บริหาร


นางสาวลออ  วิลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางทัศณี  แก้วทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาชัยนาท

นางลักษณ์ประไพ  หนูพรหม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ว่าที่พันตรีสมเกียรติ  แก้วทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท