ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทร. 0-5641-1639
โทร. 0-5641-1876
โทร. 0-5641-1578
ต่อ ( 11 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ ( 12 ) กลุ่มอำนวยการ
ต่อ ( 13 ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ ( 14 ) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ต่อ ( 19 ) หน้าห้องผู้อำนวยการ
ต่อ ( 21 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ ( 22 ) กลุ่มนโยบายและแผน

โทรสาร. 0-5641-1560

E-MAIL : chainat.peaso@gmail.com

WEBSITE : http://www.cnt.go.th

FCAEBOOK : https://www.facebook.com/chainat.peaso/