Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและรั้วโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและรั้วโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนวัดมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดโรงวัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนวัดโรงวัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดโฆสิตาราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนวัดโฆสิตาราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหางนํ้าสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร ๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหางนํ้าสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร ๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading... ประกาศโรงเรียนบ้านท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง