Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องน้ำ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...