Recent Posts

Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร) แบบ สปช.201/2526 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนวัดหัวยาง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มอำนวยการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนบ้านน้ำพุ

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...